Problem prilagodjenosti objekata osobama sa invaliditetom

Problem prilagodjenosti objekata osobama sa invaliditetom

Problem prilagodjenosti objekata osobama sa invaliditetom

Ideja se zasniva na izradi web portala koji će objediniti informacije o prilagođenosti objekata za osobe sa invaliditetom ili teškoćama u kretanju i snalaženju. Značajan broj, naročito javnih, objekata nije sproveo do kraja proces prilagođavanja za pristup licima smanjene pokretljivosti.

Ova aplikacija će objediniti različite izvore, feedback-ove, mape i baze podataka u interaktivnu platformu gdje će se posjetioci moći informisati prije i prilikom posjete lokaciji, organizovanja događaja, izvršenja obaveza u javnim ustanovama ili drugih aktivnosti.

Web portal biće baziran na geospacijalnim podacima (layout Google mapa) ili drugom načinu prikaza i vizualizacije podataka o objektima i njihovom stepenu prilagođenosti, instaliranim pomagalima kao i trenutnim i planiranim radovima/inicijativama. Na ovaj način bi se skupile i interaktivno predstavile informacije o stanju objekata, inicijalno u jednom gradu (Nikšić) a zatim i na širem prostoru Crne Gore. Pored opisanog, portal bi se zasnivao na standardnim web tehnologijama, HTML, CSS, JS, PHP, bio bi responzivnog dizajna (za telefone), lako i brzo bi se uređivao.

Nakon izrade aplikacije i konsultacija sa lokalnim i nacionalnim udruženjima osoba sa invaliditetom, pristupiće se popunjavanju aplikacije podacima o objektima, što će biti kontinuirana aktivnost. Predviđeno je da inicijalna faza traje do 2-4 mjeseca, tokom koje će se izraditi aplikacija i obuhvatiti Nikšić, kao testno područje, a zatim i Podgorica i ostali veći gradovi širom Crne Gore.