Рециклирај и добиј бонус

Рециклирај и добиј бонус

Рециклирај и добиј бонус

Главната цел на оваа идеја е да се собира искористеното масло за јадење од домаќинствата, со цел да се заштити животната средина и да се обезбеди финансиска корист за луѓето кои ќе го прават тоа. Во супермаркетите ширум општините ќе бидат поставени машини кои ќе содржат посебен отвор за предавање на маслото со што ќе се напушти досегашната пракса тоа да биде исфрлано во кујнските мијалници. Оваа акција ќе има непосредно влијание на заштита на животната средина и однесувањето на домаќинствата. Луѓето кои ќе го предадат употребеното масло за готвење во машините, ќе добиваат по 10 денари за литар, односно 5 денари за половина литар. Исто така, машините ќе може да издаваат вредносни картички кои ќе може да се користат во самопослуги, јавниот превоз, бензински пумпи или во Зоолошка градина. Собраното масло ќе завршува кај производителите на био-дизел гориво и рафинериите.

.