Make it Matter Macedonia

Make it Matter Macedonia

Make it Matter Macedonia

Make it Matter Macedonia има за цел да се координираат локални ресурси за креирање на производи за LOHAS (Lifestyles Organic Health and Sustainable) пазарен сегмент, комбинирајќи рециклиран материјал со производство од рацете на луѓето со посебни потреби од Ј.У. Специјален Завод-Демир Капија и локалните невработени жени (дизајнерки и занаетчики). Координирани од Plenty Practical, производите од Make it Matter Macedonia, ќе бидат претставени на пазарот и продавани. За да се исполни социјалната мисија на Make it Matter Macedonia, Plenty Practical 100% ќе ја реинвестира нето добивката во продолжување на имплементација на концептот, со што ќе се продолжи со дизајн и производство на уникатно дизајнирани производи за LOHAS пазарниот сегмент. Oва ќе влијае врз вработеноста во реонот на Демир Капија, а ќе придонесе и кон намалување на текстилниот отпад.

.